Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OP 2013/1750

04.09.2013

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na oplotenie časti pozemku parc.č.C-KN 2248 v k.ú. Liptovská Štiavnica (za hranicou zastavaného územia obce) na území, na ktorom platí druhý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (ochranné pásmo NAPANT), žiadateľ Kalist Omasta, Hore bránou 145/15, Liptovská Štiavnica