Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Ružomberok

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok, alebo elektronicky na adresu: v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

Nová web stránka

13.11.2019 Číslo konania : 2019/11362

Predmet konania : Žiadosť o vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody na oplotenie pozemku v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry, pozemok C-KN 4190/6Kataster : Liptovské Sliače

Žiadateľ : Pozemkové spoločenstvo urbáru občanov obce Liptovské Sliače IČO 00631973