Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-NO-OSZP-2020/002635

14.01.2020

Oznámenie o začatí konania o udelenie súhlasu na zber a spracúvanie chráneného nerastu a chránenej skameneliny, ako aj obchodovanie s nimi podľa § 38 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ: RNDr. Milan Gargulák, CSc., Romanova 11, 851 02 Bratislava

Predmet žiadosti: Súhlas na vyhľadávanie a odber meteoritu Magura pre vedecké účely v okrese Námestovo v k.ú. Námestovo.

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: do 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia na Okresnom úrade v Námestove, odbore starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo alebo elektronicky na .

Dátum zverejnenia:

 

14.01.2020