Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2019/9425

21.05.2019

Vydanie rozhodnutia vo veci vykonania technických opatrení zabraňujúcich usmrcovaniu vtákov na elektrickom vedení (stĺp nachádzajúci sa na pozemku parc. č. CKN 1035/1 v k. ú. Turčianske Kľačany).

Konanie sa uskutočňuje na základe oznámenia ŠOP SR, Správy NP Malá Fatra, Varín.

Možnosť prihlásenia sa do konania končí 28. 05. 2019.

Prihlásiť sa do konania je možné na Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie ako aj na e-mailovú adresu: