Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2019/018868

03.12.2019

Číslo konania: OU-MT-OSZP-2019/018868

 

Predmet konania: žiadosť o vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce Turčianske Jaseno, na území ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra, kde platí 2. stupeň ochrany.

 

Žiadateľ: Ing. M. Kelemen a Ing. T. Kelemenová

 

Dátum zverejnenia informácie: 03. 12. 2019

 

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v správnom konaní:

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v správnom konaní je potrebné doručiť v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie (t. j. do 10. 12. 2019)

buď písomne na adresu: Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin

alebo elektronicky na adresu: .