Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2019/012199

10.07.2019

Číslo konania: OU-MT-OSZP-2019/012199

Predmet konania: žiadosť o vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody podľa § 13 ods. 2 písm. l) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia za hranicami zastavaného územia obce, na území ochranného pásma Národného parku Malá Fatra (k. ú. Turany) na ktorom platí druhý stupeň ochrany.

Žiadateľ: Ing. M. Rusnák

Dátum zverejnenia informácie: 10. 07. 2019

 

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v správnom konaní:

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v správnom konaní je potrebné doručiť v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie (t.j. do 17. 07. 2019)

buď písomne na adresu: Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 58 Martin

alebo elektronicky na adresu: .