Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MT-OSZP-2016/14673-Mu

04.11.2016

Konanie vo veci vydania súhlasu na aplikáciu chemických látok, najmä  pesticídov, herbicídov pri lesohospodárskej činnosti na území s tretím stupňom ochrany (územie Národného parku Veľká Fatra) podľa § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Žiadateľ: Lesy SR, š. p., OZ Liptovský Hrádok.

Možnosť prihlásenia sa do konania končí 11. 11. 2016.

Elektronické prihlásenie sa do konania zasielajte na adresu: