Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Martin

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin, alebo elektronicky na adresu:  v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

OU-MT-OSZP-2019/13668-Mu

15.08.2019 Ochrana biotopov hlucháňa hôrneho na území NP Veľká Fatra v okrese Martin na LC Kantor - obmedzovanie resp. zakázanie niektorých lesohospodárskych činností (§ 4 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z.)
Prihlásenie je možné na adresu OÚ Martin, odboru starostlivosti o ŽP alebo na adresu e mailu: milan.mucha@minv.sk
Termín prihlásenia sa do konania končí 22. 08. 2019