Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Martin

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin, alebo elektronicky na adresu:  v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

OU-MT-OSZP-2019/012590

17.07.2019 Vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody podľa § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha, na území ochranného pásma Národného parku Malá Fatra.

OU-MT-OSZP-2019/012576

17.07.2019 Vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody na let lietajúcim športovým zariadením (dronom), ktorého výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietajúceho športového zariadenia, na území Národnej prírodnej rezervácie Kľak (kde platí 5. stupeň ochrany) a jej ochranného pásma.

OU-MT-OSZP-2019/012495

15.07.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody na let lietajúcim športovým zariadením (dronom) na území Národného parku Veľká Fatra a jeho ochranného pásma (Blatnica, Blatnická dolina, Ostrá a Ostredok).