hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2019/09390-Pa

Žiadosť Pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Pribylina, 032 42 Pribylina 384, IČO 30232368 o vydanie súhlasu na pozemnú aplikáciu chemických látok (repelentu) Cervacol extra pri lesohospodárskej činnosti v zmysle § 13 ods. 2 písm. h) a § 14 ods. 2 písm. c) zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v kompetenčnom území Tatranského národného parku, kde platí 2. a 3. stupeň územnej ochrany, na JPRL v zmysle prílohy tohto listu, LHC Račková.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v správnom konaní je potrebné doručiť v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie buď písomne na adresu Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993,  031 01 Liptovský Mikuláš, alebo v elektronickej podobe s autorizáciou podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo elektronicky bez autorizácie podľa osobitného predpisu na adresu: s potrebou doplnenia v zmysle § 19 ods. 1 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní.