Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2019/04674-Pa

28.03.2019

Žiadosť spoločnosti Tatranský Permon a.s., 032 42 Pribylina 1486, IČO 31 664 571 o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 6 ks drevín (smrek) a 150 m2 krovitého porastu rastúcich na parcele č.KN-C 11224/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Pribylina, vo vlastnom území Tatranského národného parku, kde platí tretí stupeň územnej ochrany.