Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2018/9095-Pa

20.08.2018

Žiadosť Vladimíra Slimáka, Vlašky 23, 032 13 Vlašky, IČO 50984471 o vydanie súhlasu na státie plávajúceho zariadenia (požičovňa plavidiel) podľa § 68 psím. w.) zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na vodnej ploche VN Liptovská Mara, na parcele č. KN-C 37/2 v k.ú. Liptovská Mara, extravilán obce Liptovská Sielnica.