Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2018/09725-Pa

24.09.2018

Začatie  konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci podnetu ŠOP SR S-TANAP, Kpt. Nálepku 2, 059 21 Svit na zabezpečenie ochrany biotopu chráneného druhu živočícha hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) v lesných porastoch č. JPRL v LC Liptovský Mikuláš 2, ktorých obhospodarovateľom je Združenie vlastníkov lesov a urbariátu, pozemkové spoločenstvo Žiar, Žiar 110, 032 05 Smrečany, IČO 30230667.