Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2017/387-CEN

14.06.2017

Územné a časové obmedzenie lesohospodárskych činností pre Lesný komposesorát Partizánska Ľupča s.r.o. v k.ú Partizánska Ľupča z dvôvodu ochrany biotopu hlucháňa hôrenho (Tetrao urogallus)