Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2016/4985-CEN

11.04.2016

Súhlas na výrub drevín pre žiadateľa  Tatry mountain resorts a.s. na parcelách č. na parcele č. KN-C 2926/33, 2926/7, 2926/270, zapísané na LV 357, LV 266 , vedenej v KN ako zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Demänovská Dolina, na území Národného parku Nízke Tatry, z dôvodu stavby „ Hotel Pošta, prestavba a dostavba Demänovská Dolina, Jasná“ ( stavebné povolenie č. SÚ-083/2016-SP zo dňa 11.02.2016)