Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP/2013/00227-CEN

22.10.2013

Žiadosť Márie Brezniakovej, Liptovská Porúbka č.403, 033 01 Liptovský Hrádok,  o vydanie súhlasu na výrub drevín na parcele č. KN-E 242/3 vedenej v KN ako trvalý trávny porast, v k.ú. Liptovská Porúbka na území Národného parku Nízke Tatry