Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP/2013/00218

15.10.2013

Vydanie súhlasu v zmysle §14 ods.2 písm. a) v znení § 13 ods.2 písm. l) zákona 543/2006 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v zn.n.p. na umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia – maringotky na dobu 10 rokov, na parcele č. KN-E 5023 (KN-C 2954) vedenej v KN ako trvalý trávny porast, v k.ú. Partizánska Ľupča na území Národného parku Nízke Tatry a