Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Liptovský Mikuláš

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993,  031 01 Liptovský Mikuláš, alebo elektronicky na adresu:  alebo  v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

OU-LM-OSZP-2019/9496-CEN

17.07.2019 Súhlas na zásah do biotopu európskeho významu Ls 9.1 (9410) Smrekové lesy čučoriedkové, ktorým sa môže poškodiť alebo zničiť daný biotop z dôvodu stavby „Novostavba 15 chatiek – Chata Bjornsonka“ na parcele č. č. KN-C 2921/10, 2921/203, 2921/309, 2921/421 v k.ú. Demänovská Dolina, obec Demänovská Dolina, pre SLOV INN JASNÁ TREE HOUSES s.r.o. v zastúpení HLINA s.r.o.

OU-LM-OSZP-2019/09390-Pa

16.07.2019 Žiadosť Pozemkového spoločenstva Bývalých urbarialistov obce Pribylina, 032 42 Pribylina 384, IČO 30232368 o vydanie súhlasu na pozemnú aplikáciu chemických látok (repelentu) Cervacol extra pri lesohospodárskej činnosti v zmysle § 13 ods. 2 písm. h) a § 14 ods. 2 písm. c) zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v kompetenčnom území Tatranského národného parku, kde platí 2. a 3. stupeň územnej ochrany, na JPRL v zmysle prílohy tohto listu, LHC Račková.