Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Bytča

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Bytča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Zámok 104, 014 01 Bytča, alebo elektronicky na adresu: v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

OU-BY-OSZP/2019/000733/CUR

14.11.2019 Oznámenie o začatí konania vo veci obmedzenia hospodárenia hospodárskych činností z dôvodu zabezpečenia ochrany biotopu chránených živočíchov v zmysle § 4 ods.2 zákona č. 543/2002 Z.z. na lesnom celku Súľov.
Oznamovateľ: Správa CHKO Strážovské vrchy
Prihlásenie do konania je možné v termíne do 21.11.2019 na adrese Okresného úradu Bytča, Zámok 104, 014 01 Bytča alebo michaela.curlejova@minv.sk