Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2019/030204/Vk

14.08.2019

Žiadosť Michala Burského, Horné Orešany č. 580 o povolenie výnimky zo zakázanej činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. e) vyhlášky MŽP SR č. 216/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Malé Karpaty, na umiestnenie stavby rodinného domu na KN-C parcele č. 700/165 v k. ú. Horné Orešany. Žiadateľ zároveň požiadal o vydanie súhlasu na oplotenie tejto parcely, ktorá sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a v Chránenom vtáčom území Malé Karpaty.

Oznámenie