Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Trnava

2019/033535/Ma

17.09.2019 Žiadosť Ing. Alexandra Czita, 946 19 Trávnik 123 o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k umiestneniu plávajúceho zariadenia – pristávací pontón SK-4-14204 na úrovni rkm 1806,10 v Medveďovskom ramene vodného toku Dunaja na parcele č. 3372/2 v k. ú. Medveďov, nakoľko uvedená stavba je súčasťou Chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy.