Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Trnava

2019/039924/Vk

18.11.2019 Žiadosť Slovenského rybárskeho zväzu, Mestskej organizácie Dunajská Streda o povolenie výnimky podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. na vjazd a státie s motorovými vozidlami do Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, kde platí 2. stupeň ochrany podľa zákona na lesné cesty, za účelom lovu rýb a výkonu rybárskeho práva. Jedná sa o rybárske revíry 2-0560-1-1 Dunaj č. 3, 2-0570-1-1 Dunaj č. 3 a 2-0510-1-1 Dunaj č. 3.

OU-TT-OSZP3-2019/039835

14.11.2019 Správne konanie vo veci vydania súhlasu na umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, v zmysle § 13 ods. 2 písm. l) zákona o ochrane prírody, v katastrálnom území Lošonec, kde platí druhý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny – súčasť Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty; žiadatelia: Ing. Vladimír Wagner a Mgr. Silvia Wagnerová.