Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Trnava

2019/036926/Vk

15.10.2019 Žiadosť š. p. LESY SR, OZ Smolenice o vydanie súhlasu podľa § 7 ods. 3 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. na výsadbu a pestovanie nepôvodných druhov rastlín alebo pestovanie nepôvodných druhov rastlín za hranicami zastavaného územia obce. Jedná sa o výsadbu 250 ks dreviny orech čierny na LC Chtelnica a 610 ks dreviny duglaska tisolistá na LC Moravany.

2019/036482/Ma

10.10.2019 Žiadosť Mgr. Tomáša Pobjeckého, Štúrova 723/36, 919 04 Smolenice a Mgr. Natálie Pobjeckej, Zalázne 36, 919 04 Smolenice o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. na výrub 12 ks drevín a náletových krovitých porastov na ploche o výmere 50 m2 na pozemku vo vlastníctve obce s parcelným č. 2091/1 v k. ú. Smolenice, ktoré rastú na hranici pozemku vo vlastníctve žiadateľov s parcelným č. 523/1 v k. ú. Smolenice. Dôvodom výrubu je ohrozenie zdravia a bezpečnosť obyvateľov a hrozí poškodenie nehnuteľností. Predmetné parcely ležia na území Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, kde platí 2. stupeň ochrany v zmysle zákona a sú súčasťou Chráneného vtáčieho územia Malé Karpaty.

2019/036475/Pt

10.10.2019 Žiadosť Slovenského rybárskeho zväzu – Miestna organizácia Topoľníky, 930 11 Topoľníky o predĺženie platnosti rozhodnutia číslo OU-TT-OSZP1-2014/012961/Pt zo dňa 26.06.2014 v znení rozhodnutia číslo AF2/2012/607/Vk zo dňa 17.12.2012. Týmito rozhodnutiami bola žiadateľovi povolená výnimka zo zakázanej činnosti ustanovenej v § 16 zákona č. 543/2002 Z. z. na výkon rybárskeho práva a s tým súvisiacich činností v NPR Klátovské rameno a v jej ochrannom pásme, kde platí piaty a tretí stupeň územnej ochrany. Konkrétne sa jedná o úsek od ústia Klátovského ramena do Malého Dunaja po ústie Dolnobarského kanála. Nakoľko rozhodnutie je platné do 31.12.2019, žiadateľ požaduje predĺžiť platnosť výnimky.

2019/036018/Ma

04.10.2019 Žiadosť Mesta Gbely, Námestie slobody 1261, 908 45 Gbely o udelenie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. na zmenu stavu mokrade jej zasypaním, ktorej dôvodom sú terénne úpravy pre výstavbu rodinných domov na KN-E parcele č. 5614/1 v k. ú. Gbely s rozlohou 45 312 m2, kde na danej parcele je v stave registra „C“ pozemok s parcelným č. 3323 v k. ú. Gbely s rozlohou 2632 m2, kde je druh pozemku vedený ako vodná plocha s miestnym názvom „Kúcanka“.

2019/036425/Vk

03.10.2019 Žiadosť p. Brigity Kovácsovej o vydanie odborného stanoviska podľa ustanovení § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. k povoleniu na státie existujúcej unimobunky (slúžiacej ako rekreačná chata) umiestnenej na KN-C parcelách č. 936/58 a 936/59 v k. ú. Bodíky, ktoré sa nachádzajú v Chránenom vtáčom území Dunajské luhy a v území európskeho významu SKUEV0090 Dunajské luhy.