Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TN-OSZP1-2019/023539-2/SD

11.07.2019

 

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

Vec
Oznámenie o začatí konania.

          Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal 8. júla 2019 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe žiadosti firmy FORKLIFT GROUP, s. r. o. (ďalej len „žiadateľ“, kontaktná adresa: Zakvášov 2313, 017 01 Považská Bystrica) týkajúcej sa dobudovania ochrannej hrádze v miestnej časti Zakvášov za účelom protipovodňovej ochrany lokality určenej na bývanie. Lokalita susedí s vodným tokom Domanižanka (parcela KN-C 6111/4 v katastrálnom území Považská Bystrica), nachádza sa na pozemkoch v súkromnom vlastníctve (parcela KN-C č. 2710/51) a vo vlastníctve žiadateľa (parcely KN-C č. 2710/25, 2710/41, 2710/43, 2710/44, 2710/47 a 2710/48) v k. ú. Považská Bystrica, okres Považská Bystrica.

          Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na zmenu stavu mokrade vybudovaním ochrannej hrádze v kontakte s vodným tokom. Na lokalite platí prvý stupeň ochrany podľa § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny.

          Žiadateľ priložil k žiadosti potvrdenie o úhrade správneho poplatku v hodnote 100 €, čím splnil podmienku žiadateľa ako právnickej osoby podľa § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie, položka 161, bod 2. Zároveň k žiadosti priložil popri projektovej dokumentácii i odborné stanovisko Štátnej ochrany prírody a krajiny SR, Správy CHKO Strážovské vrchy (list CHKOSV/126-001/2019 z 3. júla 2019), v ktorom odborná organizácia súhlasí s činnosťou za podmienok uvedených v predmetnom stanovisku.

          Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk (časť Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

          Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru

Doručí sa poštou

1) FORKLIFT GROUP, s. r. o., Zakvášov 2313, 017 01 Považská Bystrica
2) Bc. Michal Smolík a Mgr. Petra Smolík, Udiča 111, 018 01 Udiča
3) Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Kraska 834/3, 921 80 Piešťany
4) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
5) ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica

Doručí sa zverejnením na internete

6) Dubnická Environmentálna Skupina, o. z., Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom
7) FSC Slovensko, o. z., Krivánska 6616/30, 974 11 Banská Bystrica-Sásová
8) Iniciatíva stráže prírody, o. z., Líščie údolie 86/23, 841 04 Bratislava-Karlova Ves
9) Lesoochranárske zoskupenie Vlk, o. z., Tulčík 310, 082 13 Tulčík
10) Občianske združenie Pre Prírodu, o. z., Mierové námestie 29/29, 911 01 Trenčín
11) Ochrana dravcov na Slovensku, o. z., Trhová 3450/54, 841 01 Bratislava-Dúbravka
12) PRALES, o. z., Odtrnovie 563, 013 22 Rosina
13) Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, o. z., Zelinárska 4942/4, 821 08 Bratislava-Ružinov
14) Slovenský rybársky zväz, o. z., Rada Žilina, Andreja Kmeťa 314/20, 010 01 Žilina
15) Tilia, o. z., Jilemnického 796/6, 015 01 Rajec
16) Združenie domových samospráv, o. z., P. O. Box 218, 850 00 Bratislava