Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Trenčín

OU-TN-OSZP1-2019/023913-2/DUR

16.07.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti Ladislava Cipricha o súhlas orgánu ochrany prírody na zmenu stavu mokrade ťažbou naplavenín v koryte rieky Váh v k.ú. Považská Teplá a vyžiadanie odborného stanoviska od ŠOP SR.

OU-TN-OSZP1-2019/023736-2/DUR

16.07.2019 Verejná vyhláška