Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-PO-OSZP1-2019/036673/SJ

12.07.2019

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie,  Nám. mieru 3, 080 01 Prešov, a to písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe s autorizáciou podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.

V prípade, že Vaše podanie bude urobené v elektronickej podobe bez autorizácie, je potrebné takéto podanie doplniť v lehote do 3 pracovných dní v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu (elektronická podateľňa na ústrednom portáli verejnej správy https://www.slovensko.sk/ alebo ústne do zápisnice.Začaté správne konanie:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-PO-OSZP1-2019/036673/SJ

11.07.2019

12.07.2019

5 pracovných dní

TECHMONT Helicopter Company,s.  r. o., Letecká 1656/39, 052 01 Spišská Nová Ves -  žiadosť o zmenu rozhodnutia číslo OU-PO-OSZP1-2019/025086-006/SJ zo dňa 27. 05. 2019 podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny