Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-PO-OSZP1-2019/030860/SA

10.06.2019

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie,  Nám. mieru 3, 080 01 Prešov, a to písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe s autorizáciou podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.

V prípade, že Vaše podanie bude urobené v elektronickej podobe bez autorizácie, je potrebné takéto podanie doplniť v lehote do 3 pracovných dní v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu (elektronická podateľňa na ústrednom portáli verejnej správy https://www.slovensko.sk/ alebo ústne do zápisnice.Začaté správne konanie:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-PO-OSZP1-2019/030860/SA

04.06.2019

10.06.2019

5 pracovných dní

Mesto Veľký Šariš, Námestie svätého Jakuba č. 1, 082 21  Veľký Šariš -  žiadosť o povolenie výnimiek zo zakázaných činností a vydania súhlasov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na organizovanie podujatia " FIlmová noc na hrade" v Národnej prírodnej rezervácii Šarišský hradný vrch