Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Medzilaborce, odbor starostlivosti o ŽP

OU-ML-OSZP-2019/000860

10.12.2019 Posyp chemickým materiálom na ceste II/575 a III/3868 (§ 13 ods. 2 písm. h/ a 14 ods. 2 písm. c/ zák. č. 543/2002 Z.z. o OPaK v z.n.p. ) – žiadosť o predĺženie súhlasu.