Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-NR-OSZP1-2019/039467

15.08.2019

Číslo konania: OU-NR-OSZP1-2019/039467

Predmet konania: Vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – t.j. či predložený projekt „Osadenie rekreačnej chaty ANNA“ nebude mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom významný vplyv na Chránené vtáčie územie SKCHVU005 Dolné Považie a teda či je alebo nie je predmetom posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rekreačná montovaná chata ANNA bude slúžiť na oddych a rekreáciu v chatovej oblasti Ozón v Nesvadoch. Chatka pozostáva z jednej miestnosti a terasy s rozmermi 4,00 x7,00 m a bude napojená na NN elektrické vedenie. Chatka ANNA bude osadená na parcele č. 16131/300 v k.ú. Nesvady, ktorá je súčasťou CHVÚ Dolné Považie.

Investorom je Tóthová Anita, Nábrežná 43, Nové Zámky

Žiadateľ: Štefan Szabó, ul. Malá 1410/26, Hurbanovo

Dátum zverejnenia informácie: 15.08.2019

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní je do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie písomne na adrese Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr.69, 949 01 Nitra alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk