Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2019/008063-3

10.06.2019

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Štefan Murinčák, Hlavná 164, 076 51 Pribeník
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín v počte 131 ks druh topoľ, vŕba a krovitého porastu o rozlohe 12 000 m2 na parcelách registra „C“ č. 1859/2-19 v k.ú. Kráľovský Chlmec. Dôvodom výrubu je výstavba stavebného objektu.

žiadosť doručená: 30.05.2019

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.