Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2019/007359-5

10.06.2019

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce
žiadateľ: WH Danubius, s.r.o., Gymnaziálna 163,038 43 Kláštor pod Znievom
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na oplotenie pozemkov za hranicami zastavaného územia obce v k.ú. Poľany. Predmetné pozemky sa nachádzajú v CHKO Latorica, kde platí 2. stupeň ochrany. Súhlas na oplotenie lesných pozemkov je potrebný z dôvodu neúnosných škôd vytĺkaním, obhryzom a vyrývaním sadeníc diviačou zverou.

žiadosť doručená: 16.05.2019

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.