Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2016/010361

11.10.2016

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Obec Slivník, Hlavná 9/29, 076 12 Slivník
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín druh vŕba v počte 10 kusov a 300 m2krovín sp., rastúcich na parcele CKN č. 874/1 v k.ú. Slivník. Dôvodom žiadosti je problém prechodu k osade Vyšný mlyn.

žiadosť doručená: 05.10.2016

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese : Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk

Ing. Stanislav Bogdányi
vedúci odboru