Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TV-OSZP-2016/010285

07.10.2016

 

VEC: Upovedomenie o začatom správnom konaní v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR
č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Ing. Roman Huppert, Komenského 38 040 01 Košice v zastúpení Ing. Emanuel Olšavský, Furčianska 954/51, 040 01 Košice
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín – 200 ks v druhovej skladbe osika, dub, breza, topoľ a krovitých porastov v množstve 3 ha rastúcich na parcelách č. 474/1, 474/2, 476/1, 476/2 v k.ú. Čierna nad Tisou. Dôvodom výrubu je zlý zdravotný stav drevín, taktiež majiteľ chce zabrániť vytváraniu čiernych skládok a využívať pozemky na podnikateľské účely.

žiadosť doručená: 29.09.2016

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.

 

Ing. Stanislav Bogdányi

vedúci odboru