Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-SN-OSZP-2019/015185

29.10.2019

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3, 5 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo, Urbár v Letanovciach,
Slovenského raja 124, 053 13 Letanovce, IČO 42327008

Predmet žiadosti: súhlas na výrub stromov a krovitých porastov v nasledovnej druhovej skladbe: borovica lesná 87 ks, smrek obyčajný 50 ks, smrekovec opadavý 1 ks, jabloň planá 2 ks, breza previsnutá 2 ks, vŕba sp. 3 ks, javor horský 2 ks, ruža šípová s výmerou 117 m2, trnka obyčajná s výmerou 27 m2, baza čierna s výmerou 34 m2, ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 3696/1 - trvalý trávny porast v k. ú. Letanovce, ktorý je spoločnou nehnuteľnosťou, evidovaný na LV č. 699, umiestnený mimo zastavaného územia obce, v lokalite Kláštorisko, v zóne C Národného parku Slovenský raj, kde platí tretí stupeň ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.
Dôvodom žiadosti na výrub sú samonálety drevín (stromov, krov), ktoré bránia v obhospodarovaní pozemku TTP kosením, a tiež vo využívaní lokality so silným turistickým ruchom z pohľadu návštevnosti NP Slovenský raj.

Žiadosť doručená dňa: 28. 10. 2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.