Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-SN-OSZP-2019/014951

22.10.2019

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ : Obec Markušovce, Michalská 51, 053 21 Markušovce

Predmet žiadosti: súhlas na výrub 1 ks brezy previsnutej (Betula pendula), s obvodom kmeňa 158 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ktorá rastie na pozemku parc. č. C-KN 19 - ostatná plocha v k. ú. Markušovce, v zastavanom území obce, v pamiatkovej zóne.
Odôvodnenie žiadosti:
- zásah koruny do vzdušného elektrického a telekomunikačného vedenia
- zásah koruny stromu do ochranného pásma cesty III/3244
- narušenie stability betónového oplotenia pozemku koreňovým systémom dreviny

Žiadosť doručená dňa: 22. 10. 2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.