Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-SN-OSZP-2019/012742

10.09.2019

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ: Miroslav Povec, Školská 258/8, 052 01 Spišské Tomášovce

Predmet žiadosti: súhlas na oplotenie časti pozemku (25 m x 25 m) registra E KN parc. č. 438/4 v k. ú. Spišské Tomášovce, druh pozemku trvalý trávny porast, o výmere užívania 3 000 m2, na základe Zmluvy o podnájme pozemku na poľnohospodárske účely č. 2/2019, pre drobnochov a pasenie oviec a kôz (pozemok registra C KN parc. č. 891/1, trvalý trávny porast, k. ú. Spišské Tomášovce).
Predmetný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, v ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj, kde platí druhý stupeň ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.

Žiadosť doručená dňa: 09.09.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.