Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-SN-OSZP-2019/012266

30.08.2019

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ: Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy

Predmet žiadosti: súhlas na výrub stromov rastúcich v nasledovných lokalitách, parcelách a v počtoch:
1. ul. Hlavná
- parc. č. C-KN 1029/1 - ostatná plocha - 1 ks javor cukrový

2. Záhradkárska oblasť Čarda
- parc. č. C-KN 3471 - ostatná plocha - 1 ks smrek obyčajný
- parc. č. C-KN 3284 - zastavaná plocha a nádvorie - 1 ks borovica lesná
- 1 ks smrekovec opadavý
3. ul. Maureova (ZŠ s MŠ)
- parc. č. C-KN 2893/1 - ostatná plocha - 2 ks jarabina vtáčia

4. ul. Banícka štvrť (NsP Krompachy)
- parc. č. C-KN 496 - ostatná plocha - 2 ks jarabina vtáčia

5. ul. SNP
- parc. č. C-KN 2234/2 - záhrada - 1 ks lipa malolistá

v katastrálnom území mesta Krompachy.

Predmetné pozemky na ktorých dreviny rastú sú vo vlastníctve Mesta Krompachy, evidované na LV č. 1. Výrub stromov je navrhovaný s ohľadom na zdravotný stav stromov na zaistenie bezpečnosti občanov a ich majetku.

Žiadosť doručená dňa: 30.08.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (, zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.