Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-SN-OSZP-2019/011650

14.08.2019

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ako aj akéhokoľvek iného reklamného alebo propagačného pútača, alebo tabule podľa § 14 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane prírody a krajiny v znení § 13 ods. 2 písm. l) zákona o ochrane prírody a krajiny na umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok, konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénerickej stavby pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce.
Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo, Bývalý urbariát Hrabušice,
Hlavná 233, 053 15 Hrabušice
Predmet žiadosti: súhlas na umiestnenie informačnej tabule „Nižný Hámor - Peklisko“, ktorá súvisí s históriou Hrabušíc na pozemku parc. č. C-KN 1752/1 - ostatná plocha v k. ú. Hrabušice, Pod Zelenou Horou a informačnej tabule „O živote včiel“ a dreveného prístrešku s dvoma lavicami a stolom pri včelnici v areáli bývalej lesnej škôlky, na pozemku parc. č. C-KN 1714/1 - lesný pozemok v k. ú. Hrabušice, Pamulová. Informačné tabule o rozmeroch 150 x 100 cm budú uložené v drevenej konštrukcii so striežkou, zapustenej do zeme s betónovými pätkami.
Predmetné pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce, v zóne C Národného parku Slovenský raj, kde platí tretí stupeň ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.
Žiadosť doručená dňa: 14. 08. 2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.