Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-SN-OSZP-2019/011649

14.08.2019

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ako aj akéhokoľvek iného reklamného alebo propagačného pútača, alebo tabule podľa § 13 ods. 2 písm. g) a § 14 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ: Matúš Jesenský, Štefana Hozu 1545/45, 053 11 Smižany

Predmet žiadosti: súhlas na umiestnenie informačných tabúľ z autoplachtového materiálu o rozmeroch 1 m x 2 m v počte 3 ks v lokalite Podlesok v k. ú. Hrabušice, s uvedením informácie o poskytnutí zdravotnej starostlivosti (Lekáreň Hrabušice). Informačná tabuľa 1ks bude inštalovaná na drevené oplotenie chovnej ohrady nachádzajúcej sa na parc. č. C-KN 1791/28 - trvalý trávny porast v k. ú. Hrabušice (ochranné pásmo Národného parku Slovenský raj). Informačne tabule v počte 2ks budú inštalované na sieťové oplotenie tenisového kurtu nachádzajúce sa na parc. č. C-KN 1831/3 - ostatná plocha a parc. č. C-KN 2142 - ostatná plocha v k. ú. Hrabušice (zóna C Národného parku Slovenský raj). Informačné tabule nebudú pevne kotvené ani spevnené s podkladom.
Predmetné pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce, na území, na ktorom platí druhý a tretí stupeň ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.

Žiadosť doručená dňa: 14. 08. 2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.