Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-SN-OSZP-2019/010816

31.07.2019

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ako aj akéhokoľvek iného reklamného alebo propagačného pútača, alebo tabule podľa § 14 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ: Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš,
Nábrežie Hornádu 14, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 42319331

Predmet žiadosti: súhlas na osadenie informačnej tabule v drevenom exteriérovom paneli s popisom a vyznačením jazdeckých turistických trás v Slovenskom raji, o rozmere drevenej konštrukcie 2680 mm x 3150 mm, na pozemku parč. č. C-KN 1772/7 - ostatná plocha v k. ú. Hrabušice, mimo zastavaného územia obce, lokalita Podlesok, v zóne C Národného parku Slovenský raj, kde platí tretí stupeň ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny

Žiadosť doručená dňa: 26. 07. 2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.