Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-SN-OSZP-2019/007971

27.05.2019

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia za hranicami zastavaného územia obce podľa § 13 ods. 2 písm. g) zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ: Obec Spišské Tomášovce, Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce

Predmet žiadosti: súhlas na umiestnenie objektu vstupnej brány do Národného parku Slovenský raj, na pozemku parč. č. C-KN 1001/2 - zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Spišské Tomášovce, mimo zastavaného územia obce, lokalita Čingov, v ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj, na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny

Žiadosť doručená dňa: 23. 05. 2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.