Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-SN-OSZP-2019/006904

29.04.2019

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí za hranicami zastavaného územia obce alebo mimo športových a rekreačných areálov na to určených podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ: Obec Spišské Tomášovce, Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce

Predmet žiadosti: súhlas na organizovanie verejného spoločenského podujatia „Jánske ohne“ v k. ú. Spišské Tomášovce, p. č. E-KN 784 / C-KN 891/1, mimo zastavaného územia obce, v lokalite Ďurkovec, v ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj, na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, na dobu 2 rokov, ktoré sa bude konať dňa 22.06.2019 a 27.06.2020.

Žiadosť doručená dňa: 29.04.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.