Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-SN-OSZP-2019/005835

02.04.2019

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie informačného zariadenia pre turistov podľa § 14 ods. 2, písm. a) z odkazom na § 13 ods. 2 písm. l) zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : Obec Spišské Tomášovce, Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce

Predmet žiadosti: súhlas na umiestnenie verejnoprospešného zariadenie pre turistov vo forme turistického prístrešku pod lesom pre turistov Národného parku Slovenského raja v lokalite Kamenec na pozemku parc. č. KN-C 853 v katastrálnom území obce Spišské Tomášovce, v zóne C v zmysle Nariadenie vlády č. 69/2016, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo, kde platí 3. stupeň ochrany.

Žiadosť doručená dňa : 1.4.2019

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (, katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.