Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-SN-OSZP-2019/005452

25.03.2019

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na zásah do prírodných biotopov podľa § 6 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ : DELTECH, a.s., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
v zastúpení stavebníka O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

Predmet žiadosti: súhlas na zásah do biotopu európskeho významu Lk 1 Nížinné a podhorské kosné lúky v súvislosti s realizáciou stavby „Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete 71652 SNSLA Slatviná, 1202KO Dúbrava_02“ na pozemku parc. č. C-KN 504 - trvalý trávny porast v katastrálnom území Slatvina. Stavba predstavuje 50 m vysoký stožiar spol. O2 Slovakia, s.r.o., jej pôdorys je vyznačený v teréne. Územie plánovanej činnosti sa nachádza mimo zastavaného územia, nad obcou Slatvina, v prvom stupni územnej ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.

Žiadosť doručená dňa: 25. 03. 2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.