Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-SN-OSZP-2019/005080

18.03.2019

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ: Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany

Predmet žiadosti: súhlas na výrub stromov v počte 3 ks borovice (Pinus), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 1315/4 v k. ú. Smižany, vo vlastníctve obce Smižany.
Odôvodnenie žiadosti: stromy sa nachádzajú medzi bytovými domami s. č. 746 a s. č. 747 na ul. Rázusova 12 a 14 v obci Smižany. Stromy svojim rastom tienia korunami, konármi zasahujú do okien, neustálym padaním semien a ihličia znečisťujú a znepríjemňujú život v bytových domoch. Výrub stromov medzi bytovými domami bol žiadaný na podnet vlastníkov bytov Rázusova 746/12 a Rázusova 747/14 v obci Smižany.

Žiadosť doručená dňa: 18. 03. 2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.