Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-SN-OSZP-2019/004448

01.03.2019

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ: Ľuboš Krajňák, Nálepkova 1315/7, 053 11 Smižany

Predmet žiadosti: súhlas na výrub 1 ks smreka obyčajného, s obvodom kmeňa 202 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ktorý rastie na pozemku parc. č. E-KN 2094/2, TTP (C-KN 2037/2, ostatná plocha) vo vlastníctve obce Smižany, pri rekreačnej chate s. č. 3637 (parc. č. C-KN 2037/65) v lokalite Košiarny briežok, v ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj, kde platí druhý stupeň ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.
Dôvodom žiadosti na výrub je zlý zdravotný stav (obnažené korene) a ohrozenie majetku vyvrátením vzrastlého stromu na rekreačnú chatu pri silnom vetre.

Žiadosť doručená dňa: 01.03.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.