Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-SN-OSZP-2019/004437

01.03.2019

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ : Poľnohospodárske družstvo „Čingov“ Smižany
Tatranská 126
053 11 Smižany

Predmet žiadosti:
Súhlas na výrub drevín a krovia v súvislosti s vykonaním nevyhnutných zásahov v starostlivosti o trvalé trávne porasty ako súčasť starostlivosti o chránené územie Národného parku a jeho ochranného pásma nachádzajúce sa v 2. a 3. stupni územnej ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny v lokalite Čingov na pozemkoch 882, 878/2, 878/1, 883/1, 875/1, 877/1, 877/4, 985/1, 952/2, 952/1, 953/1, 953/2, 961/1, 772/1, 796/2, 748/3, 788/1 v katastrálnom území Spišské Tomášovce. Cieľom vykonaných zásahov bude plnohodnotne poľnohospodársky využívať pozemky vedené na LV ako trvalé trávne porasty a ostatné plochy v rozsahu pastvy a kosenia lúky a pasienkov.

Žiadosť doručená dňa : 1.3.2019

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (, katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.