Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-SN-OSZP-2019/004228

27.02.2019

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ: Obec Slovinky, Slovinky 58, 053 40 Slovinky

Predmet žiadosti: súhlas na výrub 7 ks stromov a 300 m2 krovitého porastu rastúcich v nasledovných lokalitách, parcelách a v počtoch:

- 3 ks smrek - parc. č. C-KN 478/2, k. ú. Nižné Slovinky
- 1 ks osika - parc. č. C-KN 478/2, k. ú. Nižné Slovinky
- 3 ks agát - parc. č. E-KN 92176/1 (C-KN 2176/1), k. ú. Vyšné Slovinky
- 100 m2 kríkov - parc. č. C-KN 1914/1, k. ú. Vyšné Slovinky
- 100 m2 kríkov - parc. č. C-KN 1914/2, k. ú. Vyšné Slovinky
- 100 m2 kríkov - parc. č. C-KN 1914/4, k. ú. Vyšné Slovinky

Predmetné pozemky, na ktorých dreviny rastú sú umiestnené v zastavanom území obce, evidované na liste vlastníctve č. 1, vo vlastníctve Obce Slovinky, v prvom stupni ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.

Odôvodnenie žiadosti: nevyhovujúci stav drevín

Žiadosť doručená dňa: 25. 02. 2019

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (, zofia.gmucova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.