Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-SN-OSZP-2019/003453

11.02.2019

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ : Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č.7, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti:
I. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – tuja západná (Thuja occidentalis), ktorá rastie na pozemku parc. č. E-KN 76056/348 na ul. Topoľová – sídlisko Tarča, v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku a bol vysadený obyvateľmi v tesnej blízkosti bytového domu.
II. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – breza previsnutá (Betula pendula), ktorá rastie na pozemku parc. č. C-KN 1370 na ul. Kamenárska č. 3 – sídlisko Západ v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves. Dôvodom žiadosti na výrub je poškodzovanie súkromného majetku, nakoľko je vysadený v tesnej blízkosti bytového domu a pri silných nárazových vetroch poškodzuje omietku bytového domu.
III. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – lipa malolistá (Tilia cordata), ktorá rastie na pozemku parc. č. C-KN 969 na ul. Jesenského č. 5 v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je plánovaná rekonštrukcia prístupu do rodinného domu.
IV. Súhlas na výrub stromov v počte 2 ks – smrek obyčajný (Picea abies) a 1 ks – javor mliečny (Acer platanoides), ktoré rastú na pozemku parc. č. C-KN 1380/1 ul. Strojnícka č. 5, 6 – sídlisko Západ v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je prehustená výsadba a tiež celodenné tienenie, poškodzovanie súkromného majetku.
V. Súhlas na výrub stromov v počte 1 ks – jedľa obrovská (Abies grandis), ktorá rastie na pozemku parc. č. C-KN 2796/1 ul. Hanulová č. 9, v intraviláne mesta Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves. Dôvod žiadosti na výrub je ohrozenie majetku z dôvodu poškodenia fasády bytového domu, nakoľko drevina rastie v blízkosti bytovej jednotky a spôsobuje celodenný tieň v bytovej jednotke.

Žiadosť doručená dňa : 11.2.2019

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (, katarina.muchova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.