Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2019/007714-001

12.07.2019

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2002 Z.z. o OPaK v lokalite Národného parku Slovenský raj.

Žiadateľ: Oblastná organizácia cestovného ruchu (ďalej len „OOCR“) Slovenský raj & Spiš, Nábrežie Hornádu 14, 052 01 Spišská Nová Ves.

Predmet žiadosti: Predmetom žiadosti je umiestnenie a osadenie informačných zariadení, konkrétne sa jedná o osadenie drevenej konštrukcie s popisom a vyznačením jazdeckých turistických trás. Zariadenie bude umiestnené v katastrálnom území Stratená.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (dominika.balazikova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.