Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2019/018646

02.12.2019

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín a krovín podľa zákona o OPaK v k. ú. Poruba pod Vihorlatom
Žiadateľ:
SHR Paulovčík Juraj, Hviezdoslavova 44, Michalovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 2 040 m2 krovín, rastúcich na parc. č. 604 k. ú. Poruba pod Vihorlatom

Odôvodnenie žiadosti:
Výčistenie pozemkov od náletových drevín.
Žiadosť doručená dňa:
25.11.2019
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.