Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ou-MI-OSZP-2019/015853

08.10.2019

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín a krovín podľa zákona o OPaK v k. ú. Veľké Kapušany

Žiadateľ:
Mesto Veľké Kapušany, MsÚ


Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 2 ks stromov druh borovica, smrek rastúce na parc. „E“ KN 5697/1, „C“ KN 1029/60, k. ú. Veľké Kapušany

 

Odôvodnenie žiadosti:

Predmetné stromy rastú pod vedením mestského rozhlasu, optickým vedením a telekomunikačným vedením, v zemi je vedený vodovod a plynovod, čím je ohrozená funkčnosť vzdušných vedení.

Žiadosť doručená dňa:
7.10.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.