Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2019/015810

07.10.2019

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub krovín podľa zákona o OPaK v k. ú. Kaluža
Žiadateľ:
Obec Kaluža, OCÚ

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 40 m2 krovín rastúce na parc. č. „C“ KN 508/280, 508/282 k. ú. Kaluža

Odôvodnenie žiadosti:
Dôvodom výrubu je uloženie káblov NN rozvodov – Rozšírenie NN siete v lokalite.
Žiadosť doručená dňa:
3.10.2019
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.